It's that time again! Friday means a visit to the PurseForum to see what our members have been talking about (and buying) this week. We visited some of our favorite spots for today, including Celebrity New mulberry replica handbags and Gossip and Handbags and Purses, and we also managed to find some fantastic (red) replica handbags bags on our rounds. Thank you for coming along with us! It's been a pretty big week in our replica louis vuitton Celebrity subforums. The PurseForum is much more than purses, and our Celebrity subforums, including longchamp outlet online Celebrity News and Gossip and Celebrity Style, have been very busy. You may be tired of hearing about the Kardashians after the news of the last week, but a visit to their threads is always good for a laugh, as our members break down the latest news and their antics with plenty of humor.

Kvalitetskontroll av ventilation

Alla känner vi till problemet med osunda lokaler för boende, studerande samt arbetslokaler, med ständigt ökande besvär av allergier som resultat. MCA Analys kan idag erbjuda en snabb, enkel och mycket noggrann analysmetod för definiering av kvalitén på den luft vi tillför våra lokaler.

Krav på en bättre luftkvalité inomhus blir allt vanligare. Provtagningen görs genom att luft pumpas genom ett membran i 25 min, som sedan studeras i Svepelektron mikroskop, där partiklar ner till 0,1ym kan analyseras.

SEMPORE-metoden är exakt och ger en snabb och tydlig bild av filtrets förmåga att avskilja partiklar, samt eventuell förekomst av mikrobiologiskt material.

Förvaltare får ibland klagomål om dålig inomhusmiljö, obehag kan yttra sig som t.ex:
- Irritation i öron, näsa och hals
- Hudirritationer, klåda (eksem)
- Andningsbesvär (astma)
- Ständig trötthet och huvudvärk

Kontrollera alltid ventilationen först. Vid dessa tillfällen är SEMPORE-metoden en självklarhet att börja med. Är tilluften sedan fri från mikrobiologiskt material och fibrer, kan man utesluta ventilationen som orsak, och kan koncentrera sitt letande till fastighetens innermiljö.

MCA Analys kan erbjuda ett komplett provtagningssystem för lokalisering av eventuella felkällor i inomhusmiljön. Utöver SEMPORE-metoden görs bl.a. följande provtagningar:

  • Mikrobiologisk analys av inomhusluft samt i olika byggmateriel. Proven tas med luftsampler eller genom kontaktprover med RODAC-skålar.
  • Kemiska analyser av luft och byggmateriel. VOC, MVOC samt TVOC mätningar, vid provtagningarna används pump eller diffusionsmetoden.
  • Indikering av fukt. Vid befarad fuktskada samarbetar vi med fuktsaneringsbolag.

Till samtliga provtagningar bifogas vid behov, fotodokumentation för en enklare och tydligare beskrivning av ev. visuellt problem.

Efter en fuktskada är saneringsarbetet mycket viktigt, då döda och vittrade sporer kan finnas kvar i fastigheten under flera år. Dessa är om möjligt ännu mer allergiframkallande än de levande och tränger längre ner i våra luftvägar.